Vzory zmlúv

Vzory zmlúv

Vzory zmlúv - z pozície právnik vám pre uľahčenie práce pri vyhľadávaní, resp. koncipovaní, rôznych typov zmlúv, ponúkam k nahliadnutiu nižšie uvedené, najčastejšie sa vyskytujúce typy zmlúv a iných listín.

Zmluva je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.

Uvedené vzory zmlúv a listín slúžia výlučne na informatívne účely. Upozorňujeme, že sa jedná len o vzory zmlúv a listín, ktoré nie vždy zodpovedajú konkrétnemu prípadu, t.j. väčšinou bude potrebné predmetný dokument prispôsobiť aktuálnemu stavu, teda upraviť, doplniť a pod. Pokiaľ máte konkrétne otázky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo listinou, kontaktujte nás.

Vzory zmlúv a listín, ktoré ponúkame k nahliadnutiu:

icon

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

icon

Kúpna zmluva

icon

Splnomocnenie

icon

Darovacia zmluva

 

icon

Nájomná zmluva

icon

Predkupné právo

icon

Kvitancia

icon

Zmluva o pôžičke

 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist