Nechte toho!

Darovacia zmluva

Vzor darovacej zmluvy bol aktualizovaný dňa 11.5.2010. Obsah darovacej zmluvy slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali vypracovať darovaciu zmluvu poverenou osobou alebo nás za týmto účelom kontaktovali. Odporúčame navštíviť aj wikipedia - darovacia zmluva.

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Vzor
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

darcovia: Roman Sloboda, rod. ....................

trvale bytom: ...........................

r. č.: .................. (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

dátum narodenia:................. (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

štátny občan SR

rodinný stav: ................

a manželka

Magdaléna Slobodová, rod. Herzová

trvale bytom: .............................

r. č.: ................... (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

dátum narodenia: ................... (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

štátna občianka SR

rodinný stav: vydatá

(ďalej spolu len „darcovia“)

a

obdarovaný: Roman Sloboda, rod. .................

trvale bytom: .................................

r. č.: .................... (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

dátum narodenia: ..................... (uvádza sa, pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť)

štátny občan SR

rodinný stav: slobodný

(ďalej len „obdarovaný“ a spolu s darcami ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy:

Článok l
Predmet zmluvy

1) Predmetom darovacej zmluvy sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve darcov:

a) dom, súpisné číslo ......., postavený na parcele č. ....... – druh pozemku – zastavaná plocha a záhrada,

b) pozemku, parcela č. ....... o výmere ....... m2, druh pozemku – zastavaná plocha a záhrada, nachádzajúcich sa v katastrálnom území ..........., okres ..........., obec .........., zapísané na liste vlastníctva č. ........, vedeného na Katastrálnom úrade v ......., Správa katastra ......... (ďalej aj „nehnuteľnosti“).

2) Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom darovania sú v bezpodielovom spoluvlastníctve darcov.

Článok II

Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností a ich stav mu je dobre známy.

Článok III
Darovanie

1) Darcovia darujú nehnuteľnosti špecifikované v článku I tejto zmluvy svojmu synovi – obdarovanému. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.

2) Obdarovaný si je vedomý toho, že darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nim alebo k členom ich rodiny správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

 

Článok IV
Právne záruky

Darcovia sa zaručujú, že:

a) nehnuteľnosti sa nachádzajú v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,

b) sú oprávnení s nehnuteľnosťami plne disponovať,

c) na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, akékoľvek práva tretích osôb, vrátane vecných bremien, nájomných práv a iných práv, nie sú a nebudú urobené žiadne opatrenia a kroky zo strany darcov k zriadeniu takýchto práv k nehnuteľnostiam,

d) na nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,

e) bezpodielové spoluvlastníctvo darcov k nehnuteľnostiam nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou,

f) vykonajú všetky kroky a vyvinú maximálne úsilie nevyhnutné na to, aby obdarovaný nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Článok V
Nadobudnutie vlastníctva

1) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného na základe tejto zmluvy podajú na Katastrálny úrad v ........., Správu katastra .........., bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

2) Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia Katastrálneho úradu v ........., Správy katastra ......... o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3) Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, vymedzeným v čl. I, nadobudne obdarovaný až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym úradom v ..........., Správou katastra ...............

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1) Účastníci podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Dve (2) vyhotovenia zmluvy sa priložia k návrhu na vklad na Katastrálny úrad v ............, Správu katastra ...........,  jedno (1) vyhotovenie obdržia darcovia a jedno (1) vyhotovenie obdrží obdarovaný.

4) Táto zmluva môže byť zmenená a doplnená formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia číslujú, označujú dátumom a podpisom oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa ...................

 

darcovia: _______________________                               obdarovaný: ___________________

 

návrat na homepage
právnik

 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist