Nechte toho!

Kúpna zmluva k nehnuteľnosti

Poskytli sme Vám dva vzory kúpnej zmluvy alebo inak nazývanej kúpno predajnej zmluvy, ktoré boli aktualizované dňa 11.5.2010. Obsah kúpnej zmluvy slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali vypracovať kúpnu zmluvu poverenou osobou alebo nás kontaktovali prostredníctvom on-line formuláru.

§ 588 a jeho podstatné náležitosti

(1) Predmet kúpnej zmluvy.

(2) Dohodnutá Kúpna cena.

(3) Záväzok predávajúceho - odovzdanie predmetu kúpnej zmluvy.

(4) Záväzok kupujúceho - prevzatie predmetu kúpnej zmluvy.

(5) Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

vzor
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

predávajúci: OCO, a.s.

Sídlo: .........................

IČO: .....................

zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava l, odd. Sa,

vložka č. .......

zastúpený: Annou Slanou, predsedkyňou predstavenstva

(ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúci: MYDD, s.r.o.

Sídlo: ............................

IČO: ..................

zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava l, odd. Sro,

vložka č. ..............

zastúpený: Bc. Ján Kán, konateľ

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy:

Článok l
Predmet zmluvy

1) Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľností vo vlastníctve predávajúceho:

a) pozemku parc. č. ........... o výmere 5189 m2, druh pozemku – ostatné plochy,

b) pozemku parc. č............  o výmere 543 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

c) pozemku parc. č. ........... o výmere 425 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

d) pozemku parc. č. ........... o výmere 1987 m2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území ............, okres ............, obec ..........., zapísané na liste vlastníctva č.......... , vedeného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej aj „nehnuteľnosti“).

2) Kupujúci kupuje nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva a zaväzuje sa za ne zaplatiť kúpnu cenu.

3) Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy výslovne nie sú stavby, ktoré stoja na parc. č. ............ a parc. č. ............, pretože predávajúci nie je vlastníkom týchto stavieb.

Článok II

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností, ich stav mu je dobre známy a v tomto stave ich kupuje.

Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej dohodou vo výške 100.000,– EUR (slovom: jeden stotisíc Eur).

2) Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške prevodom na účet predávajúceho č. ............. do 15 dní po podpise tejto zmluvy.

Článok IV
Právne záruky

Predávajúci sa zaručuje, že:

a) nehnuteľnosti sa nachádzajú v jeho výlučnom vlastníctve,

b) je oprávnený s nehnuteľnosťami plne disponovať,

c) na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, akékoľvek práva tretích osôb, vrátane vecných bremien, nájomných práv a iných práv, nie sú a nebudú urobené žiadne opatrenia a kroky zo strany predávajúceho k zriadeniu takýchto práv k nehnuteľnostiam,

d) na nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,

e) vlastníctvo predávajúceho k nehnuteľnostiam nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou,

f) nebolo rozhodnuté o vyvlastnení nehnuteľností, odstránení nehnuteľností, alebo o zmene ich využitia, ani nebolo začaté a neprebieha žiadne súdne, správne ani iné konanie, ktorého dôsledkom by došlo k vyvlastneniu alebo odstráneniu nehnuteľností, alebo ktorým by bolo inak obmedzené vlastnícke právo kupujúceho k nehnuteľnostiam,

g) vykoná všetky kroky a vyvinie maximálne úsilie nevyhnutné na to, aby kupujúci nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Článok V
Nadobudnutie vlastníctva

1) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho na základe tejto zmluvy podajú na Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu bezodkladne po podpise zmluvy.

2) Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3) Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, vymedzeným v čl. I, nadobudne kupujúci až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

4) V prípade, ak by Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu rozhodla o zamietnutí návrhu na vklad, sú zmluvné strany podľa § 457 Občianskeho zákonníka povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia bezodkladne.

5) Kupujúci povolením vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností nadobudne nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1) Účastníci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho  dve (2) vyhotovenia sú určené pre Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, jedno (1) vyhotovenie pre kupujúceho a jedno (1) vyhotovenie pre predávajúceho.


V Bratislave dňa .................

 

_______________________                                           _______________________
predávajúci                                                                            kupujúci

 

návrat na homepage
právnik

 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist