Nechte toho!

Predkupné právo

Ponuka na využitie predkupného práva.

Vzor ponuky predkupného práva.

Vzor ponuky na využitie predkupného práva bol aktualizovaný dňa 11.5.2010. Obsah predkupného práva slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali  vypracovať ponuku na využitie predkupného práva alebo nás kontaktovali. Pokiaľ máte konkrétnu otázku, uveďte ju do online komentára a my sa Vám ju posnažíme zodpovedať.

 

Vážený pán

Ing. Milan Nosný

Dolná 7

90001 Modra

Vec: Ponuka na využitie predkupného práva

Dole podpísaný Peter Pálený, trvale bytom ............., 841 04 Bratislava, som výlučným vlastníkom pozemku – parcela číslo .......... o výmere 880 m2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Modra, okres Pezinok, obec Modra, zapísané na liste vlastníctva č. ............. vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Pezinok. Uvedený pozemok som nadobudol na základe kúpnej zmluvy, ktorú som s Vami ako s predávajúcim uzavrel dňa 12. 02. 2007.

Na základe citovanej zmluvy bolo tiež vo Váš prospech zriadené predkupné právo k tejto nehnuteľnosti. V súčasnosti som sa rozhodol predmetnú nehnuteľnosť predať a mám niekoľko ponúk na jej kúpu. Preto Vám v súlade s ustanoveniami článku IV vyššie uvedenej kúpnej zmluvy predkladám písomnú ponuku na využitie predkupného práva, v ktorej uvádzam najvyššiu ponuku vrátane doby splatnosti kúpnej ceny.

Ak máte záujem o kúpu vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti za sumu 15.000,– EUR, rovnajúcu sa najvyššej ponuke, so splatnosťou kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, žiadam Vás, aby ste so mnou do dvoch mesiacov od doručenia tejto ponuky uzavreli kúpnu zmluvu.

Ak v tejto lehote moju ponuku nevyužijete, uzavriem kúpnu zmluvu s JUDr. Renátou Kvačalovou, r. č.: ............, bytom.........., Bratislava, ktorá mi najvyššiu ponuku predložila.

 

V Bratislave ................

 

_______________________

Peter Pálený

 

návrat na homepage
právnik

 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist