Nechte toho!

Splnomocnenie

Vzor splnomocnenia bol aktualizovaný dňa 11.5.2010. Obsah znenia plnej moci slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali vypracovať plnú moc poverenou osobou alebo nás kontaktovali.

vzor
SPLNOMOCNENIE

podpísaná: Daniela Rácová

trvale bytom: ................

narodená: ..................

r. č.: ...........................
dávam týmto plnú moc, aby ma pán


Juraj Rác

trvale bytom: ..................

narodený: .....................

r. č.:............................

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa predaja môjho spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/3 z celku na nehnuteľnostiach, a to:

– dom, číslo súpisné 515, postavený na parcele č. ........... – druh pozemku – zastavané plochy,

– pozemok, parc. č. .............. o výmere 1047 m2, druh pozemku – zastavané plochy,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území ..........., okres ........., obec............ , zapísané na liste vlastníctva č. ..........., vedeného na Katastrálnom úrade v ............., Správa katastra ............ (ďalej aj „nehnuteľnosti“).


Najmä ho splnomocňujem:

– na podpísanie kúpnej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľností,

– na podanie návrhu na vklad zmeny vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

 

V Bratislave, dňa ....................

 

____________________

Daniela Rácová

 

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:


____________________

Juraj Rác

 

návrat na homepage
právnik


 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist