Nechte toho!

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Vzor zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol aktualizovaný dňa 11.5.2010. Obsah znenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali vypracovať zmluvu o budúcej zmluve poverenou osobou alebo nás kontaktovali prostredníctvom on-line formuláru.

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY
uzatvorená v zmysle § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

budúci predávajúci: Martin Hausner
travle bytom: .........................
r. č.: ...............
štátny občan SR
rodinný stav: slobodný
(ďalej len „budúci predávajúci“)
a
budúci kupujúci: ABC, s.r.o.
so sídlom ................
IČO: .................
zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I. oddiel Sro,
č. vložky .............
zastúpený: Mgr. Roman Balko, konateľ
(ďalej len „budúci kupujúci“ a spolu s budúcim predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet zmluvy

1) Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:
a) pozemku parc. č. ................ o výmere 500 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
b) pozemku parc. č. ................ o výmere 897 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
c) pozemku parc. č ................. o výmere 288 m2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území ............, okres ..........., obec .........., zapísané na liste vlastníctva č. ........., vedeného Katastrálnym úradom v .............., Správou katastra ........... (ďalej len „nehnuteľnosť“).
2) Budúci kupujúci má záujem nadobudnúť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve budúceho predávajúceho, do svojho výlučného vlastníctva, ktoré nebude ničím obmedzené.
3) Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho uzavrieť najneskôr do .............. Zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam. Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam bude obsahovať najmä, avšak nie výlučne, náležitosti uvedené v tejto Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nižšie.

Článok II
Podmienky Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
1) Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa dohodli, že budúci predávajúci prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti a odovzdá nehnuteľnosť budúcemu kupujúcemu, ktorý túto prevezme a zaplatí budúcemu predávajúcemu za prevod nehnuteľnosti dohodnutú kúpnu cenu 140.000,– € (slovom stoštyridsaťtisíc EUR).
2) Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci uhradí za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu budúcemu predávajúcemu vo výške 140.000,– € (slovom stoštyridsaťtisíc EUR) v deň podpisu Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti a riadne podpísanému a podanému návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho kupujúceho do katastra nehnuteľností, t.j. dňa 1..........., v hotovostí do rúk budúceho predávajúceho.
3) Na základe Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti, v súvislosti s povolením vkladu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti príslušnou správou katastra, budúci kupujúci nadobudne výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktoré nebude ničím obmedzené.

Článok III
Iné práva a záväzky
1) Zmluvné strany sa dohodli, že v deň podpisu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti po podpísaní Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti podajú spoločne návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho kupujúceho do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym úradom v .............., Správou katastra ...............
2) Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastníctvo k nehnuteľnosti nadobudne budúci kupujúci právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho kupujúceho Katastrálneho úradu v ............., Správou katastra .......... ku dňu doručenia a návrhu na vklad.
3) Záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti prechádza na dedičov /právnych nástupcov zmluvných strán.

Článok IV
Iné dojednania
1) Túto zmluvu je možné zmeniť, dopĺňať alebo opraviť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to v písomnej forme.
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3) Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne prejavenej vôle zmluvných strán, ktorú na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V ................. dňa ...................

 

budúci predávajúci:                                                             budúci kupujúci:


_______________________                                               _______________________

 

 

návrat na homepage
právnik


 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist