Nechte toho!

Zmluva o pôžičke

Vzor zmluvy o pôžičke bol aktualizovaný dňa 28.3.2010. Obsah zmluvy o pôžičke slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si takúto zmluvu o pôžičke nechali vypracovať poverenou osobou alebo nás kontaktovali. Pokiaľ máte konkrétnu otázku, uveďte ju do online komentára a my sa Vám ju posnažíme zodpovedať.

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník

 

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Veriteľ
Obchodné meno:    
IČO:                        
číslo účtu:        
v zastúpení:    
( ďalej len ako “Veriteľ“ )

1.2. Dlžník
meno a priezvisko:    
bydlisko:    
rodné číslo:    
Číslo OP:    
( ďalej len ako “Dlžník“ )

 

1.3. Veriteľ a Dlžník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 657 a násl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o pôžičke  ( ďalej len “Zmluva“).

 

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Na základe Zmluvy sa:

2.1.1. Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou.

2.1.2. Dlžník zaväzuje poskytnutú pôžičku Veriteľovi vrátiť a zaplatiť dohodnutý úrok, a to v lehote, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou.


3. VÝŠKA PÔŽIČKY

3.1. V zmysle bodu 2.1.1. Zmluvy poskytne Veriteľ Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške .............,- EUR ( slovom ..................EUR)- / ďalej len “Pôžička“ /.

 

4. VÝŠKA ÚROKU

4.1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Pôžička poskytnutá Dlžníkovi v zmysle podmienok Zmluvy bude odo dňa je poskytnutia úročená úrokom vo výške 9 % p.a. (slovom deväť percent ročne) zo sumy poskytnutej Pôžičky (ďalej len “Úrok“ ).

5. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

5.1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi celú sumu Pôžičky určenej v bode 3.1. Zmluvy v hotovosti, dňa ..................

5.2. Dlžník je povinný vrátiť poskytnutú pôžičku a zaplatiť dohodnutý úrok jednorázovo v hotovosti najneskôr dňa............. .


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami Zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.

6.2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 ( dvoch ) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise Zmluvy 1 ( jeden ) rovnopis.

6.3. Zmluva predstavuje jediný dohovor zmluvných strán týkajúcich sa predmetu Zmluvy, a akákoľvek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k Zmluve uzavretým oboma zmluvnými stranami.

6.4. Zmluva je platná a účinná okamihom podpisu oboch zmluvných strán.

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

 

V Bratislave, dňa .......................

 
veriteľ: ____________________                          dlžník: _______________________

 

návrat na homepage
právnik

 
Aktuálne znenia

Občiansky zákonník
z.č. 40/1964 Zb.

Občiansky poriadok
z.č. 99/1963 Zb.

Obchodný zákonník
z.č. 513/1991 Z.z.

Katastrálny zákon
z.č. 162/1995 Z.z.

Vlastníctvo bytov a
nebyt. priestorov

z.č. 182/1993 Z.z.

Nájdete kliknutím
na obrázok nižšie

jaspi

TOPlist TOPlist